ดาวน์โหลดเกียรติบัตรของวิทยากร

การอบรมตามโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน

24-26 กรกฎาคม 2560 ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 6 ลำทะเมนชัย

 

เกียรติบัตรวิทยากร

ตำบลขุย

เกียรติบัตรวิทยากร

ตำบลไพล

เกียรติบัตรวิทยากร

ตำบลช่องแมว

 

เกียรติบัตรวิทยากร

ตำบลบ้านยาง

ชั้น ป.1
ณ ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
ณ บ้านหนองจานใต้
บ้านหนองม่วงวิทยาคาร

- ร.ร.หนองอ้อฯ

ชั้น ป.3
ณ หนองไผ่พิทยาคม
ณ บ้านไพล
ณ บ้านสี่เหลี่ยม
ชั้น ป.6
ณ หนองโป่งราษฎร์บำรุง
ณ บ้านหนองแวง
ณ บ้านหนองมะเขือ
ชั้น ม.3,6
ณ บ้านขุยวิทยา
ณ บ้านอ้อประชาสามัคคี
ณ บ้านดงหลบใหม่สามัคคี

 

มีข้อผิดพลาดประการใด แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดครับ ที่ นายสิริศักดิ์ ไชยสุวรรณ 092-2916080